Технологи (Грек: τέχνηуралиг, дархалалга; Грек: λόγος — «үгэ», «ухаан», «удха») гээшэ материалай, бодосой, түүхэй эдэй шэнжэ шанарые, хэлбэриие болбосоруулха, үйлэдбэрилхэ, хубилгаха арга зам; технологиин үйлэ ябасада ажалладаг физикын, химиин, механикын гэхэ мэтэ хуули тогтоомжо шэнжэлдэг эрдэм ухаан. Үйлэдбэрилгын үйлэ ябасын нэгэ хэһэг болодог олзоборилхо, болбосоруулха, тээбэрилхэ, хадагалха, хинаха үйлэ ажаллалгые баһа технологи гэнэ.

Ууралай турбина