Соёл (ᠰᠤᠶᠤᠯ) — ниигэмэй хүгжэлэй ябасада хүн түрэлхитэнэй бүтээһэн эд баялиг, ниигэмлиг, оюун ухаанай талаар гаргаһан ололтын согсо. Соёл — философи, культурологи, түүхэ, уралигай түүхэ, хэлэшэнжэлэл (ethnolinguistics), политологи, угсаатанай зүйн шудалга, сэдьхэл шудалал, эдэй засаг, болбосорол болон бусад шудалгануудай һэдэб юм.

Эртын Египедэй уралиг, МЭҮ 1 400

Соёл гэжэ хүнэй байнгын, эдибхитэй, сүлөөтэ үйлэ ажаллалгын үрэ дүндэ бии боложо уламжалагдажа байдаг хэм хэмжээ, этигэл үнэмшэл, бэлиг тэмдэг, үнэтэ зүйлнүүдэй согсо, хүнэй хүгжэһэн түбшэн юм. Өөрөөр хэлэбэл, соёлынь хүнэй ололто амжалтын согсол юм.[1]

Соёл бол хүн түрэлхитэнэй түүхэдэ бүтээгдэжэ бай болоод саг хугасаа орон зайе туулан шалгаржа үлэһэн үнэтэ зүйлнүүдэй тогтолсоо юм.[2]

Зүүлтэ Заһаха

  1. Д. Буян (2006). Нийгмийн тухай мэдлэг. ISBN 9992900490. 
  2. М.Мөнхсайхан "Соёл судлал" 2006

Ном зохиол Заһаха

Холбооһон Заһаха