Хүбшэтэн (латаар 'Chordata') — дахин аматан амитадай хүрээ. Хүбшэтэн амитад хүбшэн нэрэтэй мезодермаль тэнхэлэгэй араг яһанай дэргэдэһээ тодорхойлогдоно, дээдэ хэлбэри һээр нюргань һолино. Хүбшэтэн түрэлһээ дагуу мэдэрэлэй тогтолсооной бүтэсэ, үйлэ ажалалгаа амитадта хамагай үндэр байра һуури эзэлжэ байна. Энэ Дэлхэйдэ хүбшэтэнһээ дээшэ 60,000 зүйл, Россида 4300 зүйл байдаг.[1].

Хүбшэтэн (Chordata)
Branchiostoma lanceolatum.jpg
Ланцетник
Panthera tigris sumatran subspecies.jpg
Суматрын бар
Turdus migratorius 4494.jpg
Зайгуул нохой дуудааша
YellowPerch.jpg
Шара алгана
Биологиин классификаци
Һалбари: Эукариот
Аймаг: Амитан
Хүрээ: Хүбшэтэн (Chordata)
(Bateson, 1885)

Үзэл баримталалПравить

Хүбшэтэн үзэл баримталал һээр нюргатан амитадые, зарим һээр нюргагүй амитадые нэгэдхэдэг. Тэдэнэй амидаралай циклэй наад захань тодорхой хугасаанда бүхы хүбшэтэн хүбшэтэй, хүнды нюрганай мэдэрэлэй сошортой, загаһанай хэрээһэнэй илгаатай, эндостильтай болон гургалдай дараа байрлуулһан һүүлтэй байна. Хүбшэтэн түрэл гурбан дэд хэбшэлэй хубаажа болоно: толгой хүбшэтэн (Cephalochordata), туникадууд (Tunicata), һээр нюргатан (Vertebrata) — габалай яһаниинь сорын ганса дэд хэбшэл.

Бүтэсын онсолигуудПравить

 
Ланцетник жээшэгээр Cephalochordata бүридэлэй зураг: 1 — Мэдэрэлэй хоолойн урда хэһэгтээ бүдүүн («уураг тархи»); 2 — хүбшэн; 3 — мэдэрэлэй таталга («нугарһан»); 4 — һүүлэй һэрбээ; 5 — хонзооһон; 6 — гэдэһэ дотор; 7 — һудаһан; 8 — зангалайн хүндын нүхэн (атриопор); 9 — зангалайн хүнды; 10 — бахалуурай (зангалайн) забһар; 11 — бахалуур; 12 — аманай хүнды; 13 — аман хажуудын тэмтэрүүл; 14 — аманай нүхэн; 15 — бэлгын булшархай (хибһэн гү, али үндэгэбшэ); 16 — нюудэн; 17 — мэдэрэл; 18 — метаплевраль эбхэлеэ; 19 — мухар эльгэнэй һалаа. Амисхал (хиин андалдалга): хүхэ һуршань хүшэлтүрэгшэ баянтай уһанай оролгые тэмдэглэдэг, улаан һуршань — нүүрһэнтүрэгшын дабхар эһэл баянтай уһанай гаралга.

Хүбшэтэн — хоёр талын симметрида тодорхойлогдоһон амитадай хүрээ, хүгжэлэй тодорхойн үе шатанда дарааха шэнжэ тэмдэгтэй:

АнгилалПравить

Хүбшэтэн хүрээ, Chordata

ЗүүлтэПравить

Мүн үзэхэПравить

Ном зохёолПравить