Тэнгэри гэһэн үгын хайлта энэ хуудаһада холбогдоно. Адли нэрэтэй бусад зүйлые эндэ бэдэржэ болоно.

Тэнгэри (ᠲᠨᠭᠷᠢ) — Дэлхэйн нюруу дээшэ орон зай юм.

Тэнгэриин үүлэн, наранай туяа

Тэнгэриин үнгэПравить

Дэлхэйн гадарга хүрэдэг наранай гэрэл түүниие бүхыл шиглэлдэ һарнидаг агаар мандал дахи агаарай болон уһанай молекулануудые дайран үнгэрдэг. Һарняалтын зэргэнь тусгалай адляар долгиной утаһаа шалтагаалдаг. Жэшээнь ягаан сасарал улаанһаа 16 дахин ехэ хүсэтэй һарнидаг. Богони долгиной сасаралнууд бүхыл шиглэлдэ хүсэтэй һарнидаг, тиимэшье ушарһаа нюудэндэ үлүү харагдадаг. Тэнгэринь ягаан бэшэ, сэнхир мэтэ һанагдадаг, ушарынь нюудэн сэнхир үнгэдэ үлүү мэдэрэмтэгы.

Зурагай согсоПравить