ТАСС (Орос: Телеграфное агентство Советского Союза) — СССР-эй Совнаркомдо шууд мэдүүлээд байһан СССР-эй түб мэдээсэлэй эмхи зургаан. ТАСС-ын зорилго болбол зүблэлтын хэблэлдэ туһалха, 6aһa засагай газарай ба ниигэмэй байгуулганууд болоод уласхоорондын байдалые мэдээсэжэ байһан эмхи мүн. ТАСС болбол өөрынгөө материалнуудые газар орон бури һуудаг һурбалжалагшадһаа абаһан.[1]

Зүүлтэ

Заһаха
  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл.