Сүл (ᠴᠥᠯ) гэдэгынь үндэһэндээ жэлдэ 250 миллиметрһээ үлүүгүй шииг унадаг, тиимэһээ маш һиирэг ургамалай бүрхэбшэтэй бүһэ нютагые хэлэнэ. Дэлхэйн хуурай газарай 30% тухайнь сүл[1]. Сүлдэ үдэр, һүниин агаарай температурын илгаа маша ехэ байна. Зунай уларилда үдэрэй агаарай температура 45 °C хүрэхэ болоод үбэл, һүни температура 0 °C хүрэхэнь бии. Энэнь агаарай шиигшэлтэ маша багатай холбоотой болоно.

Саудын Арабиин элһэн манханууд

Ургамал бүрин ургаха нүхэсэлгүй, байнгын хуурай уларил амисхалтай, хулан, алагдаахай, могой, гүрбэл, хилэнсэтэ хорхой, аалза зэргэ үсөөн амитан амидардаг байгаалиин бүһэ.

Зүүлтэ

Заһаха

Холбооһон

Заһаха