Сэтгүүл (ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ), мүн журнал (ородоор журнал < францяар journal — «үдэрэй тэмдэглэл») болбол ямар нэгэн тусхай мэргэжэлэй тухай юм гү, али ямар нэгэн асуудалай удха ушар, шанар, байдал зэргые олониитэдэ танисуулха зорилготой тогтомол хэблэл юм.

Сэтгүүл һониной данхай