Сансарын хүрдэ

Сансара (ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ, самгардяар संसार, saṃsāra) — шажанай ёһоор, хүнэй шэнэ түрэлөө оложо, оло дахин түрэдэгтэ этигэдэг ябадал юм.

Сансарын хүрдэ

Сансарын хүрдэ (ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠤ) — амиды амитанай шэнэ түрэлөө оложо болохо зургаан зүйл. Зургаан зүйл хамаг амитанай гэхэ гү, али тамын амитад, бэрид, адагуусан, хүн, асуури, болон тэнгэринэрэй түрөөд үхэжэ, үхөөд түрэжэ байхань тоо томшогүй оло дахин үргэлжэлдэг туладань тэрэниие эрьелдэжэ байһан тэргын мөөрэй дүрсэтэйгөөр зурадаг. Сансарын хурдэһөө мултархын тулада хүн Будда багшын жэшээ дагаха ёһотой.[1]

Сансарын гурбан оронПравить

Сансара гурбан оронһоо бүридэнэ:

Зургаан зүйл амитанПравить

ЗүүлтэПравить

  1. Бабуев С.Д., Бальжинимаева Ц.Ц. (2004) Буряад зоной урданай hyyдал байдалай тайлбари толи. Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл. 69 х.