Пиренейн хахад арал

Пиренейн хахад арал, Ибериин хахад арал (испаняар Península Ibérica) — Европын баруун урда хэһэгтэ байрладаг хахад арал юм. Европо түбиин гурбан хахад аралнуудай дунда (Пиренейн, Апеннинын ба Балканай) аһан урдада, аһан баруунда оршодог[1].

Пиренейн хахад аралай сансарһаа абаһан зураг

УласуудПравить

Улас/Орон км² Хахад аралда эзэлһэн хуби (%) Тайлбари
  Испани 493519 85 Хахад аралай ехэнхи хуби эзэлнэ
  Португал 92151 15 Хахад аралай баруун хуби эзэлнэ
  Франци 540 1 %-һаа бага Хахад аралай хойто зүгтэ багахан хуби эзэлнэ
  Андорро 468 1 %-һаа бага хахад аралай хойто зүгтэ оршодог
  Британиин Гибралтар эзэмшэл 7 1 %-һаа бага Британиин далайн шадар нютаг дэбисхэр

ЗүүлтэПравить