Атлантын далай

далай

Атлантик далайНомгон далайн удааха хоёрдугаар томо далай. 91,6 сая км² талбайда, дэлхэйн далайн уһанай 25% болохо 329.7 сая км³ эзэлхүүнтэй. Дундажа гүн - 3736 м, гүнзэгыдээ - 8742 метр (Пуэрто Рикогой хонхор).

Атлантик далай

Атлантик далайн газарай зураг
Гадаргуугай дэбисхэр 91,66 сая км²
Дунда гүнзэгэнь 3736 м
Эгээн гүнзэгэнь 8742 м
Уһанай багтаса 329,66 сая км³
Дабһалиг шанар 33—39 ‰ (далай)

Грек домогой Атлас (Аталанта) гэхэ дүрһээ юм уу Атлантида гэхэ домогой аралай нэрын али нэгэһээ үүдэжэ нэрэлэгдэбэ.

Тус далайнь S хэлбэреэр хойнһоо урагша шэглэһэн байрлалаар оршодог. Экваторай шугамаар Хойто ба Урда Атлантик далай боложо хубаагдана. Баруун талаараа Америкэ түби газар, зүүн талаараа Европо болон Африкаар хашагдажа, Номгон далайтай хойто талаараа Арктик далайгаар, урда талаараа Дрейкай гарсаар холбогдоно. Мүн Хойто ба Урда Америкын хоорондо байгуулһан Панамын һубагаар Номгон далайтай холбогдоно.

Манай гарагай гадаргуун 20%-ые эзэлхэ Атлантын далайнь хэмжээгээрээ зүбхэн Номгон далайн дараа ородог. Ойролсоохо тэнгисүүдые хамруулбал 106,400,000 км², хамруулхагүй бол 82,400,000 км² талбай эзэлнэ.

Зүүлтэ

Заһаха
Дэлхэйн далайнууд
Атлантик далай · Номгон далай · Урда далай · Хойто мүльһэн далай · Энэдхэг далай