Металлурги (баһа түмэрлиг үйлэдбэри) — хүдэр буюу өөр түрэлэй түүхэй эдһээ металл гарган абаха ажаүйлэдбэриин һалбари; металлургые хара ба үнгэтэ металлурги гэжэ хоёр томо бүлэгтэ хубаана.

Металлургиин ажахын үйлэдбэри