Ажаүйлэдбэри

Ажаүйлэдбэри (ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ) — үйлэдбэрилэлэй хэрэгсэл, хэрэглээнэй зүйл үйлэдбэрилхэ, байгаалиин баялигые олдоборилон болбосоруулха, түүхэй эд болбосоруулжа гаргаха үйлэ ажаллалгые эрхэлһэн арадай ажахын һалбари[1].

Гагнуурша (сварщик) уһан онгосые барилхада

Ажаүйлэдбэриин һалбари материаллиг үйлэдбэриин голлохо һалбари, олдоборилхо болон болбосоруулха гэһэн 2 үйлэдбэриһээ тогтоно:

ЗүүлтэПравить

ХолбооһонПравить