Уран шүлэг

(Ирагуу найраг-һээ шэлжэн эльгээгдэбэ)

Шүлэг (ᠰᠢᠯᠦᠭ, самгардяар श्लोक, śloka) гү, али найраг (ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ) — үгые айзамда тохируулжа, бадаглан бэшэһэн уран зохёолой нэгэ хэлбэри юм.

Шүлэг найраг ба уран зохёол — уран үгэ зохёон байгуулха арга замаар ба бадагланаар илгаатай удха зохёолой үндэһэн хоёр түрэл юм. Шүлэг найраг хэлэнэй дээдэ зэргээр ашаглаха болон шэнэ шүлэг найрагай дүрсэ бии болгохо хангадаг хэлэнэй уралиг мүн.

ЮНЕСКО-гой гушадахи хуралдаан 1999 оной гурбадугаар һарын 21 шиидбэри дээрэ (2000 онһоо хойшо) жэл бүри тэмдэглэжэ Дэлхэйн найрагай үдэр байгуулһан.

  1. Гильгамешэй үльгэр
  2. Илиада
  3. Махабхарата
  4. Шахнамэ

Зүүлтэ

Заһаха