Зүблэлтэ Социалис Бүгэдэ Найрамдаха Холбоото Орос Улас

Зүблэлтэ Социалис Бүгэдэ Найрамдаха Холбоото Орос Улас (РСФСР) гээшэ СССР-эй арбан табан бүгэдэ найрамдаха уласуудһаа нютаг дэбисхэрээр болон хүн зоной талаар хахадһаа олон хүнтэй, Зүблэлтэ холбоото уласай түбые эзэлһэн улас юм. РСФСР-эй дотор хэдэн автономито бүгэдэ найрамдаха уласууд байгаа. СССР-эй бусад бүгэдэ найрамдаха уласуудһаа илгаатайнь өөрынгөө коммунис нам байһангүй, СССР-эй коммунис намһаа шууд захирагдаһан байна. ЗХУ задаран унаһанһаа хойшо Оросой холбоото улас болобо.

Зүблэлтэ Социалис Бүгэдэ Найрамдаха Холбоото Орос Улас
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
Зүблэлтэ холбоото уласай бүгэдэ найрамдаха улас

 

1918 — 1991Туг Һүлдэ
Дуулал
«Интернационал» (1922—1944)
noicon

«СССР-эй түрын дуулал» (1944—1990)
noicon

«Патриотис дуулал» (1990—1991)
noicon
[~ 1]

1956 онһоо хойшо
Ниислэл Петроград (1917-1918)
Москва (1918-1991)
Хэлэн(үүд) герман
Мүнгэн тэмдэгтэ Зүблэлтэ Холбооной рубль
Газар нютаг 17 075 мянган км²
Хүн зон 147 сая хүн (1989)

РСФСР 1917 оной 11 һарын 7-до болоһон Октябриин хубисхал һүүлдэ байгуулагдаба. Зүблэлтын Үндэһэн хуулиие 1918 оной 7 һарын 10-да байгуулагдаба. 1922 оной 12 һарын 30-да Зүблэлтэ Социалис Бүгэдэ Найрамдаха Холбоото Украина Улас, Зүблэлтэ Социалис Бүгэдэ Найрамдаха Беларусь Улас, Зүблэлтэ Социалис Бүгэдэ Найрамдаха Закавказ Холбооной уластай суг хамта Зүблэлтэ холбоото уласые байгуулһан[1].

Зүүлтэ Заһаха

  1. Julian Towster. 《Political Power in the U.S.S.R., 1917–1947: The Theory and Structure of Government in the Soviet State》Oxford Univ. Press, 1948. p. 106
  1. 2000 хүрэтэр Оросой түрын дуулал