Галта зэбсэг — дарин хиин үйлэшэлэлээр һуманай хушуу гү, али үрэл тодорхой кинитек энерги абан шэдэгдэн гарадаг түхөөрэмжые хэлэнэ. Галта зэбсэгынь гол түмэр, замаг, сохихо гү, али буулгаха механизм гэхэ мэтэ үндэһэн эд ангинуудһаа бүридэдэг. Галта зэбсэгынь зорюулалтаһаа хамаарша буудалга ябагдаха ябаса, бүтэсэ зэргээрээ илгагдадаг. Хуулиин ёһоор алта зэбсэг гэжэ дариин шаталтын хиин даралтаар һуманай хушуу гү, али үрэлые гол түмэрһөө ехэ хурдатай гаргаһанаар һуманай хушуунь хүнэй ами бэе, эрүүл мэндэдэ хохирол ушаруулха, ан агнаха, бусад зүйлые хүнөөхэ шадабари бүхы хэрэгсэлые гэжэ тодорхойлһон байдаг.

Зүүлтэ Заһаха