Дари (ᠳᠠᠷᠢ, dari) — гэдэгынь галта зэбсэгэй сэнэг хэхэ тэһэрхэ бодос юм. Дариие хүхэр, модоной нүүрһэн, шүү зэрэг химиин бодосые холижо бүтээдэг.[1]

Нитроцеллюлозотой утаагүй дари N110

Дариин бүридэлПравить

Шүү Нүүрһэн Хүхэр
Англи, 1250 он 41,2 29,4 29,4
Франци, 1338 он 50 25 25
Германи, 1595 он 52,2 26,1 21,7
Франци, 1650 он 75,6 13,6 10,8
Англи, 1781 он 75 15 10

ЗүүлтэПравить

  1. Толь.Query.mn —Дари

ХолбооһонПравить