Артиллери (француз: artillerie, atillier — «бэлдэхэ», «түхеэрхэ») — дайсаниие холоһоо сохихо, гэмтэйхэ сэрэгэй бүхы зэбсэг, галта зэбсэгээр дайлалдадаг тусхай сэрэг, мүн артиллериин зэбсэгэй ушар ухааниие шудалха һургаал.[1]

105 мм хүнгэн гаубица буудаадхидаг Британиин Хаанай артиллери

Зүүлтэ

Заһаха
  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 20.