Алтан улас — гээшэ мүнөөгэй Зүүн-Хойто Хитадта ажаһууһан зүршэдэй байгуулһан улас гүрэн (1115—1234). Тус улас Хидан уласай харьяатан байһан зүршэдэй хидануудта эсэргүүсэлэй үрэ дүндэ бии болобо[1]. 1125 ондо Алтан улас хидан Ляо уласые усадхажа эзэмдэбэ. 1125—27 оной хоорондо хитад Хойто Сун уласта эсэргүү дайлажа, Кайфынгые багтааһан Хойто Хитадай ехэнхи хубиие эзэлээ. Алтан уласай сэрэгүүд Хүхэ мүрэн хүрөө. 1139 ондо Алтан улас хитад Урда Сун уласые өөрын харьяата болгожо эбтээ оробо. XII зуун жэлдэ Алтан улас Зүүн-Хойто ба Хойто Хитадые, Үбэр Монголые багтааһан Зүүн Азиин эгээн хүсэтэй улас болоо. Хитадһаа (Урда Сун) гадна тангуд Баруун Ся болон Солонгос Корё уласууд Алтан уласай харьяатад байгаа. 1234 ондо Ехэ Монгол Уласай усадхагдаһан байгаа.

Алтан улас
金朝
Amba-an Ancu-un.png
Khita-i.png
 
Song.png
1115 — 1234


Guyuk khan's Stamp 1246.jpg
Jurchen Jin Circuits.png
Ниислэл Чжунду
Хэлэн(үүд) Зүршэн хэлэн, Хитад хэлэн
Засаглалай хэлбэри Эзэнтэ улас
Обог удам Ваньянь Цзинь

ЗүүлтэПравить

  1. Paludan, Ann (1998). Chronicle of the Chinese Emperors: The Reign-by-Reign Record of the Rulers of Imperial China. New York: Thames and Hudson. ISBN 0-500-05090-2.