Һүнэһэн (түбэдөөр བླ bla — бла, амидаралай эршэм), сэдьхэл, гү, али атман — амитанһаа би гэһэн саг үргэлжын, бэеэ даанхай, хубаагдахагүй бүд юм.

Эртэнэй Грек Хермес тэнгэри үхэһэн Һүнэһэниие газар дороо ябуулжа бэлдэнэ

Аврамай шажануудПравить

Христосой шажанПравить

Христосой һургаал дээрэ һүнэһэн гэжэ бурханһаа үгэһэн хүнэй бодосгүй мүн шанар байна[1], тэрэниие мэдэрэл, сүлөө, ухаанай (гурбалһан һүнэһэн — «троичность души») мүн шанар. Үхэл һүүлдэ бодолтой биие үргэлжэлүүлгэд, бурханһаа шүүхээр хэргые шиидбэрлэлгэнэ. Тиигээд һүнэһэн тэнгэриин орон руу гү, али тама орон руу ябана. Мүн Католик сүмэдэ пургатори («чистилище») тухайн һургал байна.

Буддын шажанПравить

Буддын шажанда сэдьхэл «атман» гэжэ нэрэтэй[2]. Анатмавадын (самгардяар अनात्मव — бигүй) һургаал дээрэ, атманай бии байлгын этигүүлгэ зоболоной уг үндэһэн юм[3].

ЗүүлтэПравить

  1. Душа человеческая // Библейская энциклопедия. — 2005.
    Этот шаблон использует устаревший параметр «название». Пожалуйста, отредактируйте эту статью, заменив «название» на «заглавие».
  2. Щербатской, 1998, с. 109
  3. Торчинов, 2002, с. 17