Үүлэн (ᠡᠭᠥᠯᠡ) гээшэ агаарта хуран сугларһан уһанай уурал юм.

Самхаг хэлбэриин бөөн үүлэнүүд

АнгилалПравить

Зэргэ Түрэл
Конвектив үүлэн Самхаг хэлбэриин бөөн үүлэн (Cumulus, Cu)
Борооной бөөн үүлэн (Cumulonimbus, Cb)
Долгин хэлбэриин үүлэн Үдэн хэлбэриин бөөн үүлэн (Cirrocumulus, Cc)
Үндэр бөөн үүлэн (Altocumulus, Ac)
Дабхартай бөөн үүлэн (Stratocumulus, Sc)
үүлэн восходящего скольжения Үдэн үүлэн (Cirrus, Ci)
Үдэн дабхартай үүлэн (Cirrostratus, Cs)
Үндэр дабхартай үүлэн (Altostratus, As)
Дабхартай борооной үүлэн (Nimbostratus, Ns)
Турбулент холилгын үүлэн Дабхартай үүлэн (Stratus, St)