Үбэр Байгалай арадуудай угсаатанай зүйн музей

Yбэр Байгалай арадуудай угсаатанай зүйн музей (ородоор Этнографический музей народов Забайкалья) 1973 оной июль һарада нээгдэһэн. Үбэр Байгалай хизаарай арадуудай угсаатанай зүйн музей мэдээжэ эрдэмтэн А. П. Окладниковай зууршалгаар нээгдэһэн байгаа, Улаан-Үдын захада, Дээдэ-Онгостой гэжэ гоё һайхан газарта оршодог. Энэ музейтэй танилсалга үндэһэн Буряадай дээдэ үеын бодото хүшөөнүүдэй байһан малтамалнуудай суглуулбариһаа эхилнэ. Байгалай үмэнэ ажаһуудаг хүнүүдэй ажабайдал харуулһан хубидань һэеы гэр һажаан түхэреэлжэ баригдаһан модон гэр ба элдэб шадалтай таряашадай буусанууд бии. Үбэр Байгалайхидай хубида модон барилгын ёһо заншалнуудые баримталан баригдаһан шэмээшэгүүдэй бууса, баян шадалтай буряад хүнэй бууса – эдэ бүгэдэ харагшадай һонирхол эгээл ехээр татадаг байха юм. Эндэхи суглуулбарида 6 500 гаран шухаг зүйлнүүд тоологдоно.

Музейн хаалга

ХолбооһонПравить

Ном зохёолПравить

  • Н. Р. Павлова «Русский старообрядческий (семейский) комплекс. Путеводитель». Этнографический музей народов Забайкалья, Улан-Удэ, 2007