Үб (ᠥᠪ), эсэгэ эхэ, үбгэн дээдэшүүлэй үрэ хүүгэд болон ойро дүтэ хүнүүдтээ үлдээһэн эд хүрэнгэ гү, али үргэн удхаар түүхэ соёлдо уламжалан үлэһэн соёл, зан үйлын холбогдолтой зүйлнүүд юм.

"https://bxr.wikipedia.org/w/index.php?title=Үб&oldid=46627" холбооһоо абагдаһан