Гэр бүлэ — гэжэ хамтадаа амидардаг, бэе бэетэйгээ ямар нэгэн холбоотой (шуһан холбоотой, гэрлэһэн гэхэ мэтэ) бүлэг хүмүүн гү, али амитадые (зарим амитад үрэ түлөө асаржа гэр бүлэтэй түһөөтэй зүйлые бүридүүлдэг) хэлэнэ. Гэр бүлын анхадагша үүргэнь үрэ удамаа нүхэжэ үйлэдбэрилхэ, үүсхэжэ хүмүүжүүлхэ ябадал юм.

Һамгатай хоёр эрэнь

Гэрлэлгэ болон хүбүүшэлгэдэ һуурилһан, хүмүүнэй харилсаае гэр бүлэ гэнэ. Гэр бүлэнь ниигэмэй бэшэл хэлбэри мүн. Гэр бүлын зохёон байгуулалта гү, али гэр бүлын тогтолсоое шулуун зэбсэгэй үеһээ үүдэлтэй гэжэ үзэдэг болоод энэһээ үмэнэ гэр бүлэ болохо ябадал замбараагүй байһанһаа шуһан ойртолто элбэг байгаа.

Ханиа сонгохо ёһо гү, али гэр болохо ёһые:

 • Экзогами гү, али обог доторһоо гэр бүлэ болохые хориглохо ёһон
 • Эндогами гү, али обог доторһоо гэр бүлэ болохые дэмжэхэ ёһон гэһэн 2 хэһэгтэ хубаааж үзэдэг.

Гэр бүлэ болоһоноор гэр бүлэ дотор хэн нэгэнэй ноёрхол тогтодог. Үүндэ:

 1. Эсэгэй тала ноёрхохые патриархат
 2. Эхын тала ноёрхохые матриархат
 3. 2 тала харилсан тэгшэ эрхэтэй байхые эгалистар гэһэн түрэлүүд орохо юм.

Гэр бүлын оршожо бай хэлбэриие

 1. Нуклеар гү, али голлохо гишүүдһээ бүрдэһэн гэр бүлэ
 2. Үргэжэһэн гү, али хоёрһоо дээшэ үеые хамарһан гэр бүлэ гэжэ ангилна.

Түрэл саданай зэргэ

Заһаха

Эхинэй зэргын ураг садан жээшэнь аха дүү, эсэгэ эхэ, эсэбэл удам ДНХ-эй 50%-ые хубаалсадаг нэгэн юм.

Түрэл садан Үшэрхэл Генетик
үлүүлэлгэ
Эхирэй үрөөһэн зэргэгүй 100%
Аха дүү нэгэдэхи зэргэ 50%
Эсэгэ эхэ нэгэдэхи зэргэ 50%
Үхибүүд/удам нэгэдэхи зэргэ 50%
Эхэ нэгэтэй/эсэгэ нэгэтэй хоёрдохи зэргэ 25%
Хүгшэн эжи/хүгшэн аба хоёрдохи зэргэ 25%
Абга/нагаса хоёрдохи зэргэ 25%
Аша үхибүүд/зээ үхибүүд хоёрдохи зэргэ 25%
Үеэлэ аха дүүнэр/бүлэ аха дүүнэр гурбадахи зэргэ 12.5%
Хахад-абга/хахад-нагаса гурбадахи зэргэ 12.5%
Хахад аша үхибүүд/хахад зээ үхибүүд гурбадахи зэргэ 12.5%
Үеэлын үхибүүд/бүлын үхибүүд гурбадахи зэргэ 6.25%
Хаяала табадахи зэргэ 3.125%
Хаянсар долоодохи зэргэ 0.781%

Түрэл саданай үүргэ

Заһаха
 
Үхибүүн, тэрэнэй эхэ, нагаса эжи, уг нагаса эжи
 
1970-аад онһоо 2000 ондо АНУ-да гэр бүлын түрэлэй хубисал[1]

Гэр бүлийн бүтэц , түүнчлэн гэрлэлт, тооллого , тусгай хүн амын судалгааны явцад тэмдэглэгдсэн Нм эргүүлэх нь үзүүлэлт юм. Тиймээс , хүн амын бүтцэд гэр бүлийн тухай ойлголт өгөх нь зөвхөн хүн амын тооллого , судалгааг болох юм. Энэ практик нь хүн ам зүйн статистик мэдээ дараахь үндэслэлээр гэр бүлийг онцлон тэмдэглэсэн нь:

 • Гэр бүлийн хэмжээ (гишүүдийн тоо);
 • Гэр бүлэ, төрөл (цөмийн цогцолбор иж бүрэн , бүрэн бус)
  • Цөмийн гэр бүл (Англи: nuclear family) - нэг хүүхэд нь гэрлэсэн хосын бүрдсэн гэр бүл
  • Хэцүү гэр бүл - Гэр бүл цөм өсөх шугам (өвөө, эмээ уг уг эсэгэ эхэ) бусад хамаатан садан гэж нэмж, далавчин (гэрлэгчдийн тус бүр янз бүрийн төрөл садан) дээр байна. Энэ нь бас түүний гишүүд нь төрөл садны хэлхээ холбоо өөр хоорондоо уялдаа холбоотой, хамтарсан өрх явуулж байгаа зарим нэг нь гэрлэсэн хосуудад оруулж болно.
 • Гэр бүл дэх хүүхдийн тоо

Хүүхдийн Жижиг тоо

  • Гэр бүл - Хүүхдийн 1-2 (хангалттай байгалийн өсөлтийн хувьд)

Srednedetnye

  • Гэр бүлэ - ( malorasshirennogo нөхөн сэргээх хангалттай , тэрэшэлэн доторхи бүлэг динамик бии болоһон ) Хүүгэдэй 3-4
  • Томо гэр бүлэ - табан гү, али тэрэнһээ дээшэ хүүгэд ( үлүү хойшо һолихо шаардалгатай байдаг)

Холбооһон

Заһаха

Зүүлтэ

Заһаха
 1. Williams, Brian; Stacey C. Sawyer, Carl M. Wahlstrom (2005). Marriages, Families & Intinamte Relationships. Boston, MA: Pearson. 0-205-36674-0. 

Ном зохёол

Заһаха