Эм (ᠡᠮ) гэдэгынь үбшэниие анагаан эдгээхэ гү, али уридшалан һэргылхэдэ юрэндэг болгон хэрэглэхэ химиин бодосой юрэнхы нэрэ юм.

Хатуу эмүүдэй янза бүри түрэлнүүд: шагта эм, таблеткэ, капсула
"https://bxr.wikipedia.org/w/index.php?title=Эм&oldid=42094" хуудаһанһаа абтаһан