Украин хэлэн (Украина: українська мова) болбол Энэдхэг-Европын Зүүн Славян бүлэгэй хэлэн юм. Украинын албан ёһоной ба дэлхэй даяар украинашуудай түрэлхи хэлэн мүн.

Украин хэлэн
українська мова
Өөрын нэрэ українська мова
Тараалга Украина, Ород, Польшо, Канада, Беларусь, Словаки, АНУ зэргэ
Түрэлхи хэлэтнэй тоо 40 сая
Хэлэнэй ангилал
Томьёолбори
ISO 639-1 uk
ISO 639-2 ukr
ISO 639-3 ukr
Украин хэлэн

Бэшэг үзэг Править

Үзэг Нэрэ МФА
А а а /a/ /a/
Б б бе /be/ /b/
В в ве /ve/ /v/, /w/
Г г ге /ɦe/ /ɦ/
Ґ ґ ґе /ge/ /g/
Д д де /de/ /d/
Е е е /e/ /e/
Є є є /je/ /je/, /ʲe/
Ж ж же /ʒe/ /ʒ/
З з зе /ze/ /z/
И и ы /ɪ/ /ɪ/
І і і /i/ /i/
Ї ї ї /ji/ /ji/
Й й ий /ɪj/,
йот /jot/
/j/
К к ка /ka/ /k/
Л л ел /el/ /l/
М м ем /em/ /m/
Үзэг Нэрэ МФА
Н н ен /en/ /n/
О о о /o/ /o/
П п пе /pe/ /p/
Р р ер /er/ /r/
С с ес /es/ /s/
Т т те /te/ /t/
У у у /u/ /u/
Ф ф еф /ef/ /f/
Х х ха /xa/ /x/
Ц ц це /ʦe/ /ʦ/
Ч ч че /ʧe/ /ʧ/
Ш ш ша /ʃa/ /ʃ/
Щ щ ща /ʃʧa/ /ʃʧ/
Ь ь м’який знак
/mjaˈkɪj znak/
/ʲ/
Ю ю ю /ju/ /ju/, /ʲu/
Я я я /ja/ /ja/, /ʲa/

Холбооһон Править