Уг гарбалугсаа түрэлэй түүхэ ба бэшэг, уг гарбалай түүхэнүүдые шэнжэлэн үзэдэг түүхын шэглэл.[1]

Романовтан обогой уг гарбал

Зүүлтэ Заһаха

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 38.