Түримхэйлэлгын дайн

Түримхэйлэлгын дайн хадаа дайшалан эзэлхэ, буляан абаха зорилготой добтололго, жээшэнь фашис гүрэнүүдэй зүгһөө бусад орониие дээрэмдэн добтплхо ябадал, жэшээлбэл, Финляндиие Зүблэлтэ холбоото улас добтолһон, Абиссини ба Албаниие Итали добтолжо, Хитадые Япон добтолон, Испаниие Итали ба Германи хоёр дайлан, Чехословаки ба Австри хоёрые Германи добтолон ороһон г. м.[1] Добтолон орогшо тала, эзэрхэг, буляан абагша, эзэрхэг дээрэмдэлэй дай үүсхэгшые түримхэйлэгшэ (агрессор) гэнэ.

ЗүүлтэПравить

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 12.