Тотинууд бол үрэ эдедэг шубууд юм. Хүсэтэй баримгай хүлнүүд ба дэгээ шэнги хотирһон хушуугаа аша туһаар ехэ солбоноор модоной мүшэр салаада асалдан абирдаг. Хошуугаараа бэлэхэнээр һамарнуудые, хатуу үрэһэнүүдые бала хазажархидаг.

Тоти
Хүхэ-шара ара тоти
Хүхэ-шара ара тоти
Биологиин классификаци
Аймаг: Амитан
Хүрээ: Хүбшэтэн
Анги: Шубуун
Баг: Psittaciformes
Обог: Мийнхэн
Түрэл: Panthera