Һонин

(Сонин-һээ шэлжэн эльгээгдэбэ)

Һонин — тухайн үеын олониитэ, улас түрын байдалда зорюулһан том хуудаһатай тогтомол хэблэл юм.[1]

1931 оной 2 һарын 4 үдэрэй Буряад-Монголой үнэнэй нюур

Зүүлтэ

Заһаха
  1. Толь.Query.mn —Сонин

Холбооһон

Заһаха