Сибирь (мүн заримдаа Шэбэр) — Орос уласай Зүүн зүгэй агууехэ газар. Орос уласай талмайн гурбанай хоёр. Азиин хойто зүгэй тала абаад байһан газар. 16-17-дохи зуун жэлнүүдһээ Ород гүрэнэй эзэнтэ соо.

       Сибириин холбооной тойрог        Ород Уласай газар зүйн Сибирь        Урда сагай түүхын Сибирь (ондо ондоо газар зүйн зурагуудаар)

Газар зүйн (географиин) Шэбэрэй талмай (баруунтээһээ зүүлжээ) Ураал дабаанһаа эхилээд Номгон тэнгисэй эрьедэ дууһадаг.