Саһан (ᠴᠠᠰᠤ) гээшэ агаарай дулаан 0°C-һээ доошолһон үедэ агаар мандалда дэгдээд байһан уһанай уурал бага мүльһэн кристалл болон газарта буудаг шииг нойтон; дээрэхи шииг нойтоной газарай гадаргые хушажархин буужа хайлахагүй caг зуурын шииг нойтон[1]. Саһан самхар гадна үндэр даралтын нүлөөгүй ушар зөөлэн байна.

Болгаридахи саһата ой

Саһахан Править

 
Саһаханууд

Саһахан агаар мандалда үүлэндэ бии болгоһон мүльһэнэй кристаллнууд болоно. Томо хэмжээтэй, һайн кристаллизировалһан саһаханууд хабтагай, ойролсоогоор тэгшэ хэмтэ зургаан талатай байна. Хоборхон тохёолдолдо, -2 °C хүйтэнд, 3 талата саһад бии болгожо болоно [2]. Гэхыдээ саһаханууд хэлбэритэ, уг кристаллые бии болгохо үеын температура, шиигшэлтэ шухала нүлөөтэй тула ехэнхи тохёолдолдо саһаханууд зүб бэшэ хэлбэритэй байдаг. Мүн багана, зүүлэг, хабтагай хэлбэритэй саһаханууд байна.

Зургаан талата саһаханууд 0 °C-ээс -3 °C-т, зүүлэг болон багана хэлбэритэй саһаханууд -5 °C-аас -10 °C-д, үлүү хүйтэн температурада (-10 °C-аас -22 °C) дахин 6 талата саһаханууд бии болоно.

Мүн үзэхэ Править

Зүүлтэ Править

Холбооһон Править