Оросой холбоото уласай Үндэһэн хуули

Оросой холбоото уласай Үндэһэн хуули — гэжэ Оросой холбоото уласай эгээн үндэр зохисуултын эрхын акт. 1993 оной 12 һарын 12-то бүхэарадай дуугаа үгэлгын ёһоор хүлеэн абаһан, 1993 оной 12 һарын 25-да хүсэн түгэлдэр болоһон байна[1]. Үндэһэн хуули хуули ёһоной дээдэ хүсэтэй байгаад, Оросой үндэһэн хуулиин байгуулгын һуури тодорхойлоод, түрын бүтэсэ, түлөөлхэ, гүйсэдхэхэ, шүүхэ эрхэ мэдэлэй, нютагай өөрөө засаха ёһоной тогтолсоо бүридүүлээд, эрхэтэнэй болон хүнэй эрхэ сүлөө ба үндэһэн хуулиин заһабарилгануудые зохисуулна[2][3].

Бүтэсэ Заһаха

Үндэһэн хуули хоёр хубитай. Преамбулада Оросто ажаһуудаг арад зон бүхэн арадшалһан засагые байгуулаад, хүнэй эрхые хүлеэн абана. Үндэһэн хуулиин түрүүшын хуби улас түрын бүтэсэ, ниигэм, шүүхэ засаг, эдэй засаг, хүнэй эрхэ, холбооной субъект, олониитын һалбари ба үндэһэн хуулида нэмэлтэ оруулха тухай ноён бүлэгтэй, 141 зүйлтэй. Үндэһэн хуулиин хоёрдохи хуби үндэһэн хуулиин нормо тодорхойлно.

Зүүлтэ Заһаха

  1. Оросой холбоото уласай Үндэһэн хуули 25.12.1993 № 237-ой «Оросой һониндо» хэблэһэн үдэр хүсэн түгэлдэр болоһон байна.
  2. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: Учебник. — М.: Проспект, 2006. — С. 608 ISBN 5-482-00716-2
  3. Комаров С. А., Малько А. В. Теория государства и права: Учебно-методические пособие, краткий учебник для вузов. — М.: Инфра-М, 2001. — С. 448 ISBN 5-86225-968-6