Огторгойн орон зай

Огторгойн орон зай (ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ), мүн замбуулин, сансар — тэнгэриин бэенүүдэй агаар мандалай хилэ хязгаарай гадна байдаг юртэмсын харисангы хогоосон зай. Олониитын ойлголто орходоо, огторгойн орон зай бүрин хогоосон орон зай бэшэл, тэндэ маша бага нягтатайгаар зарим хэһэгүүд (ехэбшэлэн уһантүрэгшэ) болон сахилгаан суранзан сасарал ба одон хоорондын эд байдаг.

A.
100 км хүлилдэ огторогойн орон зай эхилнэ.