Мүнхэ сэбдэг

Мүнхэ сэбдэг (Орос: вечная мерзлота, Англи: permafrost) гээшэ хоёр жэлэй үлүү саг хугасаагай дотор газар хүрьһэнэй температурань 0°C (уһанай хүлдэхын сэг, 32°F) доошо байдаг юм. Диилэнхи мүнхэ сэбдэг Хойто туйл гү али Урда туйл хажуу үргэриг үндэр нютагта байрладагшье һаа, үндэр сэгтэ үндэр уулын мүнхэ сэбдэг набтар үргэригтэшье байна. Мүнхэ сэбдэг Дэлхэй дээрэ уһанай 0,022%-ые эзэлээд, хойто хахад бүмбэлигэй эли гараһан хүрьһэнэй 24%-да байна.

Швециин тундра.
Хойто туйлай мүнхэ сэбдэгэй газарай зураг

Орос гүрэнэй 60 %-һаа[1][2] 65 %[3][4] болотор мүнхэ сэбдэг юм. Зүүн Сибирьта ба Үбэр Байгалда эгээн таархаһан.

ЗүүлтэПравить

  1. Многолетняя мерзлота — статья из «Россия. Электронный энциклопедический словарь». Издательство «Энциклопедия»
  2. Гл. 5.2. Многолетняя мерзлота // Кривцов В. А. Физическая география России. Общий обзор. — Рязань, 2001.
  3. «Наука и жизнь» — Вечная мерзлота отступает. Что совсем не радует
  4. Гл. 8. Континентальная многолетняя мерзлота (c.301) // МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. Ред. С. М. Семенов. М. Росгидромет, 2012 г. 508 стр. ISBN 978-5-904206-10-9

ХолбооһонПравить