Мэри Бэрдын Газар

Мэри Бэрд Улас - Антарктидын орн.