Антарктика

(Антарктид-һээ шэлжэн эльгээгдэбэ)

Антарктика - дэлхэйн тибэ. Сагаан континент. Дэлхэйн 6 тибэнүүдэй нэгэн. Хүн зон ажаһуудаггүй, гансал эрдэмтэдэй уласхоорондын поляр үртөөнүүд тэндэ хүдэлдэг. Ямаршье гүрэнэй эзэнтэдэ ородоггүй.