Мансинууд (хуушан нэрэнь: вогулнууд) гээшэ Ханты-Манси автономито тойрогто ажаһуудаг арад түмэнээр, нэгэ хубинь Тюмениин можодо болон Оросой гадаада баһа ажаһууна. Мансинууд финн-угор хэлэнүүдэй бүлэгтэ агуулдаг кирилл үзэгээр бэшэдэг манси хэлээр дуугараад, ород хэлые мүн хэрэглэнэ.

Мансинууд
Түблэрһэн газар орон
Хэлэн аялгуу
Шажан

Нэрэ Заһаха

Эндоэтноним (уугуул нэрэ) манси гэжэ хүн удхатай болоод протофинно-угор *mańćɜ «эрэ хүн, хүн» гэһэн үгэһөө гаралтай ба ондоо угор хэлэнүүдтэ адли үгэтэй: ханты маньть (mańt́) (В), моньть (mońt́) (И), мась (maś) (О), мүн magyar гэһэн унгарнуудай уугуул нэрэ. Манси хэлэнэй аялгуунуудта олон маягтай юм: сосьвын маньси (mańśi), пелымэй ма̄ньсь (māńś), доодо кондын мӧ̄ньсь (mɔ̄̈ńś), тавдын мӓньцӣ (mäńćī), доодо лозьвын ма̊ньсь (måńś)[4][5].

Хүн зон Заһаха

Зүүлтэ Заһаха