Зэбсэгтэй хүсэн

(Зэбсэгтэ хүсэн-һээ шэлжэн эльгээгдэбэ)
«Арми» гээд эндэ ябуулагдана. Ондоо зүйлнүүдэй хуудаһые «Арми (тодоруулга)»-һаа оложо болоно.

Зэбсэгтэй хүсэн (ЗХ) — нэгэ уласай засагай газарһаа түлөөһэн баталан ​​хамгаалга, галтай тэмсэхэ хүсэн, байгуулга байна. Зэбсэгтэй хүсэн ударидаха байгуулгын гадаада ба дотоодо бодолгые туһалха болон гадаада, дотоодо булимтарагшадһаа хамгаалха үүргэтэй. Юрэнхыдөө хэлэхэд, сэрэг болон зэбсэгтэй хүсэн тэгшэ адли удхатай үгэнүүд байна. Зэбсэгтэй хүсэнөөр добтолгонь улас түрын зорилгодо хүрэхын тулада зэбсэгтэ хүсэнэй хэрэглээ юм.

Туркменистанай зэбсэгтэй хүсэн