Даяанша

  1. даяан үйлдэхэ хүн, даяанша ламабисалгал хэжэ һууһан лама;
  2. мяхан хоол сээрлэдэг хүн.
Даяанша бодисада байһан Бурхан Багша

Даяаншалха — даяанша болохо.