Бурханизм, (burχa - Будда) - Монголой Алтай үндэһэтэнэй бурханай шажанай хэлбэри. Хойто зүгые сахин хамгаалдаг эд зөөриин сахюусан тэнгэри, баян зөөриие сахигша бурхан; эрын нэрэ.

Зурагай галереяПравить