Большевигүүд гээшэ Оросой эзэнтэ гүрэнэй үедэ дангаараа захирха хэмжээгүй эрхэтэ түрэдэ эсэргүү ажалшан ангиин түрые байгуулхын түлөө марксис үзэл сурталые өөрын мүрдэлгэ болгоһон Оросой ажалшадай социалис арадшалһан намһаа үзэл сурталай илгаанай зүршэлһөө боложо олонхи болоһон фракци юм[1]. Большевигууд һүүлдэнь өөрын намаа Бүхэоросой коммунис (большевик) нам гэжэ нэрлэн зохеон байгуулһан болоод зүблэлтэ засагай жэлнүүдтэ Зүблэлтэ холбоото уласай коммунис нам буюу КПСС гэжэ шэнэшлэн нэрлэһэн байна.

Оросой ажалшадай социалис арадшалһан намай VI бага хуралда большевигүүд

Зүүлтэ Заһаха