Ахеменидтэн обог (Грек: Ἀχαιμενίδαι) — МЭҮ 558-330 онуудай хоорондо Эртын Персиин хаашуулай обог удам. Үндэһэлэгшэнь - II Кир. Ойрохи ба Дунда Дурнын оронуудые багтаһан Ахеменид улас I Дарийн хааншалга доро сэсэглэн хүгжэбэ. Ахеменид улас Македониин Александрын эзэмдэһэн дээрэһээ үгы болобо. Ахеменидтэнэй шухала түлөөлэгшэд: II Кир, I Дарий, I Ксеркс, III Артаксеркс. Эртын Египедэй XXVII обог мүн[1].

Ахеменид улас

Зүүлтэ Заһаха

  1. Eusebius Chronicle. — P. 149.