Арсеналарми ба флодой зэбсэг, хэрэгсэл хадагалха газар, цейхгауз.[1]

Венециин Арсеналай самхаг

ЗүүлтэПравить

  1. Абашеев Д.А. (1941). Военно-политическэ терминүүдэй хуряангы словарь (буряад хэлээр). Улаан-Үдэ: Бурят-монгол гүрэнэй хэблэл, 20.