Аврелий Августин

Амгалан Аврелий Августин (латаар Aurelius Augustinus Hipponensis, 13.11.354, Тагаст, Хойто Африка, Нумиди, — 28.8.430, Һиппон, Хойто Африка), Һиппоной епископ, христосой шажанай теолог, баруун патристикын эгээн шухала түлөөлөгшэ. Манихейство болон скептицизм шүтэхэ үеэр ябаһаншье һаа, 387 ондо хэрээснэг болобо. 395 онһоо Һиппоной епискобой тушаалые абаба. Хэдэхэн асаталганууд Августинай һүнэһэн юртэмсые тодорхойлно: сэдьхэл һанаанай һонор болон догмодо эрмэлзэлгэ, хүгжөөһэн өөрын ухаамсар ба хэтэрһэн шармайлта хүсэлтэй мистицизм. Августинай онтологи, тэрэнэй үнэмлэхы оршодог бурхан тухай һургаал неоплатонизмые дахаашье һаа, Августин хуушан үзэл һанаае шэнээр субъект бэшэ объектһээ, хүнэй ухаан бодолгын элирхы байдалһаа (Декартын үзэл һанаанай һэрэмжэлээд) хаража бодохо туршаба. Августинай һургаалай ёһоор, бурханай оршон байдалые хүмүнэй өөрын ухамсарһаа тодоруулжа болоод, зүйлнүүдэй оршон байдалые иимээр тодоруулжа болохогүй (Кентербериин Ансельмэй бодол шэнги, Томас Аквинатда эсэргүү). Саг гэжэ дурсаха, һанаха, хүлеэхэ һүнэһэнэй кореелят гэһэниинь Августинай психологизмые элирхылнэ. Эртын гүн ухаан нэбтэ гаргаһан хоёр асуудал тухай анхарал Августинай үзэл һанаанай шэнэ зурлаа болоно: хуби хүнэй динамика болон хүн түрэлхитэнэй түүхын динамика. Түрүүшын асуудалда тэрэ «Наманшалал» гэһэн нарай наһанһаан ортодокс христосой шажанда ерэһэн болотор үе тухай лирикын өөрын намтарые зорюулба.

Аврелий Августин
Aurelius Augustinus
portrait
Филипп де Шампань бэшэһэн хүрэг, XVII зуун
Ажал үйлэ:

гүн ухаантан

Түрэһэн үдэр:

354 оной 11 һарын 13

Түрэһэн газар:

Тагаст, Нумиди

Эрхэтэнэй харьяалал:

Древний Рим[d]

Наһа бараһан үдэр:

430 оной 8 һарын 28 (75 наһатай)

Наһа бараһан газар:

Һиппон, Хойто Африка