Томас Аквинат (Аквинай Фома, латаар Thomas Aquinas, италяар Tommaso d'Aquino, 1225 оной 1 һарын 28, Аквиногой хажуу — 1274 оной 3 һарын 7, Фоссануова), доминикантан ба христосой шажанай ехэ нүлөөтэй гүн ухаантан, теолог, томизмые үндэһэлэгшэ. Томас Аквинат болбол Римэй католик сүмын эгээн шухала багша мүн[5]. Тэрэнэй дунда зуунай гүн ухаан схоластикын гол түлөөлэгшэ мүн. Римэй католик сүмэ тэрэниие гэгээнтэнэй тоодо тоолодог.

Томас Аквинат
Thomas Aquinas
portrait
Түрэһэн үдэр:

1225 оной[1]

Түрэһэн газар:

Роккасекка[d], Аквино[d], Королевство Сицилия[d][2]

Наһа бараһан үдэр:

1274 оной 3 һарын 7[3]

Наһа бараһан газар:

аббатство Фоссанова[d], Папская область[d][4]

Тобшо намтар

Заһаха

Томас Аквинат 1225 ондо Римэй ба Неаполиин хоорондо байрладаг Роккасекка хэрэмдэ түрөө. Табан наһатайдаа Монтекассино монастырьта орожо һуралсалаа эхилээ. Монастырь байлдаанай газар болоһоор, Неаполиин ехэ һургуулида ябуулагдаһан байгаа. Тэндэ байхада доминикантан ордентэй ба Аристотелиин гүн ухаантай уулзаба. Доминикантан боложо, хойто тээшэ ябажа Кёльндо Ехэ Альбертһээ һураба. Париста бусажа ерээд, һуралсалаа түгэсхэжэ, магистр болоод теологиин тэнхимдэ багша болобо. Хожом арбан жэлые Италиин элдэб газарта байгаад, Римдэ ажамидараа. Лата аверроизмын ба аристотелизмын хоорондо арсалдаае шүүхын түлөө Римһээ Париста ябуулагдаба. Гурбан жэлэй заб һүүлдэ Неапольдо томилогдобо. 1274 ондо, Хоёрдугаар Лионой хуралда ябаһан замдаа үбдэжэ 3 һарын 7-до Фоссануова гэһэн сүмэдэ нүгшэбэ[6].

Зүүлтэ

Заһаха
  1. Library of the World's Best Literature / под ред. Ч. Д. Уорнер — 1897.
  2. (unspecified title)Consortium of European Research Libraries.
  3. Bell A. Encyclopædia BritannicaEncyclopædia Britannica, Inc., 1768.
  4. JSTOR — 1995.
  5. Friedrich Ueberweg Grundriss der Geschichte der Philosophie von Thales bis auf die Gegenwart, Bd. 1, Berlin 1863, S. 97.
  6. Ralph McInerny (2014 оной 5 һарын 23). Saint Thomas Aquinas. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2018 оной 1 һарын 6 үдэртэ хандаһан. (англ)