Абьяас (ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ < самгардяар अभ्यास) — түрэлхын ой бэлиг, алибаа юумые хэжэ бүтээхэ, һуража мэдэхэ гарамгай шадабари; мэдэрхын эрхэтэндэ урида үмэнэ тусхагдаһан юумэн хүндэ дадал боложо, тэрэнээ бүрин гүйсэтхэжэ, хэхэ шадаха шадабари юм; түрэлхын хүсэл дурашал мүн.[1]

Зүүлтэ Править

  1. О.Сүхбаатар Монгол хэлний харь үгйн толь. Улаанбаатар (1997)