Mannagettaea hummelii

Mannagettaea hummelii ондоо ургамалнуудай үндэhэн дээрэ, шүүhэ шэмыень hорожо ургадаг. Өөрын энэ гэхэ үндэhэн үгы, хашарhаншуу намаатай, хүсэд эдеэшэдэггүй жэжэ эдеэтэй. Сэсэгүүдэйнь үзүүрнүүд харалгы хүхэнүүд, хара тээшээ булюу.