Үер (ᠥᠶᠡᠷ) — хура тунадаһанай уламһаа үлэмжэ нэмэгдэхэ уһан; агаарай дабхарта мандалай оршол урасхалай харилсан үйлэшэлгын нүлөөн доро хуурай газар түр зуур гү, али удаан хугасаагаар уһанда абтагдаха үзэгдэлые үер гэнэ.

Шэнэ Орлеан, Луизиана, Катрина хара һалхинай дараа (2005)