Ямаан (Capra aegagrus hircus) гэрэй амитан.

Ямаан ба эшэгэн