Эрхүү:

  • Эрхүү гол — Буряад, Эрхүү можодо урдадаг гол.
  • Эрхүү хото — Эрхүү можын ниислэл хото.
  • Эрхүү можо — Ородой Холбооной Уласай болон Шэбэрэй холбооной тойрогой можо.